6.7.2016@Bar Loose by Tuomo Jakku

Sutina-1 (1) Sutina-2 Sutina-3

Sutina-7 Sutina-9 Sutina-12

Sutina-20 Sutina-21 Sutina-25

Sutina-28 Sutina-32Sutina-19

Sutina-29-tuomojakku Sutina-30-tuomojakku Sutina-27